Om advokater

Vad är en advokat?

Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta en jur. kand.-/juristexamen vid universitet. Det krävs också minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs också advokatexamen. Slutligen kontrolleras att den sökande har ordnad ekonomi, är hederlig och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.

 

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Regelverkets huvudsakliga uppgift är att värna klientens – den som anlitar advokater – intressen. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna.

 

En advokat måste varje år genomgå minst 18 timmars vidareutbildning. Alla advokater omfattas också av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om advokaten begår något fel.

 

Advokat och jurist – vad är det för skillnad?

Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som tagit jur. kand.-/juristexamen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

 

Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.